REGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 13-09-2017 przez przedsiębiorcę Arkadiusz POPIN P.P.H.U. "EKOTEX" określa zasady
związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://ekotex.pl

Dla zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin Sprzedaży został podzielony na 3 funkcjonalne sekcje:

 1. Ogólne warunki sprzedaży

  Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania i
  realizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i dostawy oraz o sposobach reklamacji i rezygnacji z
  zakupów poprzez odstąpienie od umowy.
 2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  Zasady funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z
  wirtualnego koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakie powinna
  spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.
 3. Polityka prywatności i plików Cookies

  Informacje dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności jakie informacje są
  zapisywane na urządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumienia potrzeb
  użytkowników i optymalizacji Sklepu.

Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach
związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 683606397 w godzinach
08-19 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ekotex.pl, na którą
obsługa odpowiada w terminie do 24 godzin.

Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair
Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play, dlatego jeśli jakiekolwiek
postanowienie niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest sprzeczne z tym Kodeksem lub kształtuje prawa i obowiązki Konsumenta
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interes, wówczas to postanowienie jest niewiążące.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE

Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą Arkadiusz POPIN P.P.H.U. "EKOTEX" i posługujący się numerem Regon:
970719875 oraz numerem NIP: 9241325553, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

Siedziba Sprzedawcy : ul. Akacjowa 6, 68-100 Żagań;

Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Akacjowa 6, 68-100 Żagań;

Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej
zawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem http://ekotex.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy
usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link
zatwierdzenia oznaczono słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy
wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią
  zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.
 2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
 3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres zamieszkania lub pobytu
  e) adres do wysyłki
 4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych
  udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7. Ochrona danych osobowych.
 5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza
  mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania
  danych do Zamówienia.
 6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach
  08-19.
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą
  potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli
  nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia.
  Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej
  na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
 8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je,
  natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
 9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu
  płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności.
 10. Sprzedawca realizuje Zamówienia
  tylko na terytorium Polski.
  Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to
  określono w rozdziale 4. Warunki dostawy.
 11. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje
  można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5. Reklamacje.
 12. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie
  określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli
  Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą
  składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
 3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
  a) za pobraniem
  b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy
  c) przelew bankowy
  d) szybki e-przelew bankowy
  e) karta płatnicza
  f) inne (np. PayPal, Google Wallet)
 4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość
  zamawianych rzeczy.
 5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
 6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po
  zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

4. WARUNKI DOSTAWY

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres
  wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu
  10 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.
 3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach
  są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
 5. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
  a) dostawa na adres odbiorcy
  b) odbiór osobisty u sprzedawcy
  c) odbiór w placówce Poczty Polskiej
 6. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość
  zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
 7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej
  odbiorem od przewoźnika.

5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie
  z umową gwarancyjną.
 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie
  Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych
  nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz
  opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie
  rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  e-mail podany w reklamacji.
 5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na
  Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na
  formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
  osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami
  lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
  od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,
  jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
  rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą
  zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy
  tej rzeczy do Konsumenta.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający
  poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i
  które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
  połączone z innymi rzeczami;

  f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a
  których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
  przedsiębiorca nie ma kontroli;

  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
  części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
  za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
  prawa odstąpienia od umowy.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do
  zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji
  Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
  a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
  b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do
  przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między
  Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3
  lit. b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
  usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres zamieszkania lub pobytu
  e) adres do wysyłki
  f) Numer Identyfikacji Podatkowej
  g) data urodzenia
 7. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań
  marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących
  produktów i usług Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych
  przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
  przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Zamawiającemu przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji
  treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one
  niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa – w tym celu należy wysłać pismo, listem
  poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji
  celu, dla którego zostały zebrane – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje
  Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość
  elektroniczna przesłana na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.
 2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o:
  a) głównych cechach świadczenia;
  b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także
  numerze, pod którym został zarejestrowany;
  c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie
  kontaktować się ze Sprzedawcą;
  d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
  f) sposobie i terminie zapłaty;
  g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania
  reklamacji;
  h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od
  umowy;
  i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter
  rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo
  odstąpienia od umowy;
  k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim;
  n) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  o) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem, o których
  przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  p) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do
  tych procedur.
 3. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play, którego treść jest dostępna pod
  adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play.
 4. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie
  sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
  polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
  c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego
  rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja
  Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
  d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi
  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

KONIEC OGÓLNYCH
WARUNKÓW SPRZEDAŻY


REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr
  144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Arkadiusz POPIN P.P.H.U. "EKOTEX" ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”), który określa w szczególności:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
  e) ochronę danych osobowych;
  f) ochronę praw własności intelektualnej;
  g) odpowiedzialność stron.

§ 2
Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

  a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Arkadiusz POPIN P.P.H.U. "EKOTEX" i posługujący się numerem Regon:
  970719875 oraz numerem NIP: 9241325553,
  wpisany do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
  z siedzibą ul. Akacjowa 6, 68-100 Żagań i adresem korespondencyjnym ul. Akacjowa 6, 68-100 Żagań;

  b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu
  udostępnionego przez Usługodawcę;

  c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://ekotex.pl stanowiących zbiór dokumentów
  statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

  d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez
  przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
  przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
  transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są
  to następujące Usługi:
  a) usługi informacyjne,
  b) usługi komunikacyjne,
  c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
 2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach
  serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem
  lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
 4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość
  umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz
  zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie
  HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików
  Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać
  zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
 3. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga
  podania określonych danych osobowych.
 4. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.

§ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez
  rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na
  zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę
  serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których
  mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W
  pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi
  określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności
  faktyczne.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku
  osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną
  reklamacją);
  b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie
  organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:
  a) w celu realizacji usługi,
  b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do
  przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między
  Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich
  rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w
  przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres zamieszkania lub pobytu
  e) adres do wysyłki
  f) Numer Identyfikacji Podatkowej
  g) data urodzenia
 7. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby
  działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych
  dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
 8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych
  udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z
  naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one
  niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem
  poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy;
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji
  celu, dla którego zostały zebrane – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 10. Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych
  osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów
  prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim
  przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny,
  z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§ 8
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności
  intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie,
  wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o
  ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy
  Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość
  zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która
  umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

KONIEC REGULAMINU ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


POLITYKA PRYWATNOŚCI I
PLIKÓW COOKIES

 1. Definicje:
  a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Arkadiusz POPIN P.P.H.U. "EKOTEX" i posługujący się numerem Regon:
  970719875 oraz numerem NIP: 9241325553,
  wpisany do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
  z siedzibą ul. Akacjowa 6, 68-100 Żagań i adresem korespondencyjnym ul. Akacjowa 6, 68-100 Żagań, który świadczy usługi drogą
  elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
  b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://ekotex.pl,
  c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)
 2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób
  przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez
  informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień
  oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji
  zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego
  Użytkownika.
 4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi
  świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych
  osobowych ani informacji poufnych.
 5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany
  przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej
  przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji
  pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach
  logów serwera są następujące:
  – publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  – czas nadejścia zapytania,
  – kod żądania http,
  – kod odpowiedzi http,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu
  nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.


Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Safe Buy Sp.
z o.o. Sp.k., która udzieliła sklepowi (http://ekotex.pl) uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i
niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w internecie.

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe Buy Sp. z o.o.
Sp.k. jest zabronione.

Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i możliwości darmowego
korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/


   
  Miejscowość, data
Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: Arkadiusz POPIN P.P.H.U. "EKOTEX"
  ul. Akacjowa 6
  68-100 Żagań
  e-mail: kontakt@ekotex.pl
  telefon: 683606397

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 

Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:  
   
  Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
0